TRẦN HUY HOÀNG

78

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II TRẦN HUY HOÀNG

Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Phương Nam

Nguyên Trưởng khoa Dịch kính võng mạc Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành nhãn khoa năm 2001

Tu nghiệp tại Pháp, Úc, Châu Âu.

Phẫu thuật viên Dịch kính võng mạc.

Chuyên khoa sâu bệnh lý võng mạc dịch kính và các bệnh lý về mắt.